תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו חלים על שימושך באתר https://www.obesity.org.il/ והשירותים המוצעים באמצעותו.  (להלן: "האתר") בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו. אנא קרא בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:"תנאי השימוש").

יצוין כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. הכותרות בתנאי השימוש נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן פרשנות כלשהיא.  וודא שאתה מבין את תנאי השימוש בו. לידיעתך באופן גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמתך לתנאי השימוש ומתחייב לפעול באתר על פיהם ובקשר לשירותים הזמינים באתר ו/או דרכו וככל שיהיו. יובהר כי הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, בין אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלו. תנאי השימוש מהווים את הבסיס להתקשרות בינך לאתר. יובהר כי השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. באם אינך מסכים לתנאי השימוש , עליך לעזוב את האתר באופן מידי.  יצוין כי האתר יוכל לשנות תנאים אלו מעת לעת, לכן אנא בקר באתר. המשך גלישתך באתר, לאחר ביצוע השינויים מהווים את הסכמתך לכך כאמור.

 1. שימוש באתר, במידע והסתכמות עליו

האתר משמש כפורטל התרופות לירידה במשקל, כפי שיוסבר להלן, ובו מובא תוכן (תוכן, יכלול בין היתר אך לא רק, כתבות, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכל חומר אחר שמוצג באתר לרבות תוכן של צד שלישי. כל אלו יכונו להלן: "תוכן" או "מידע" ) המתייחס למאפייני ההשמנה והאפשרויות השונות שקיימות כיום בתחום לסובלים מהשמנה כאמור. יובהר ויודגש כי האמור באתר והינו לצורך מידע כללי בלבד. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד.  אנו סבורים כי מידע בדבר ההשמנה והטיפול צריך להיות חופשי ונגיש לכל. עם זאת, אין להסתמך על המידע המופיע באתר ואין לראות בכל תחליף לייעוץ רפואי מקצועי או טיפול.  ככל שיש לך שאלות בתחום הרפואי ובמיוחד כאלו הנוגעות לבריאותך האישית, עליך תמיד להתייעץ עם רופא מקצועי.   יובהר כי המידע המופיע באתר עלול לכלול אי דיוקים או שגיאות ועל כן אין להתייחס למידע זה כאל עצה, המלצה כלשהי, טיפול, עידוד לטיפול או ייעוץ ספציפיים המותאמים לכל אדם, ואינם מהווים הזמנה ו/או תמריץ בשום אופן לביצוע פעולה רפואית כלשהי, נטילת תרופות ו/או תוספי תזונה כלשהם.  חל איסור מוחלט לבסס ולבצע החלטות ולהסתמך על התוכן שבו. ככל שתבחר לעשות כן, אתה עושה זאת על אחריותך האישית בלבד ואתה בלבד, תהא אחראי ותשא בכל תוצאה, השלכה או נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, בין תוצאתי ובין מקרי בקשר לכך..

 1. מילוי פרטים

לשם גלישה באתר אין צורך במילוי פרטים כלשהם. עם זאת, יובהר כי  לצורך קבלת ניוזלטרים ועדכונים תדרש  למלא מספר פרטים באתר, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון  וכתובת ודואר אלקטרוני. ככל שתבחר להשאיר פרטים באתר, הנך מצהיר כי הנך בגיל 18 לכל הפחות. אתה נדרש בזאת לספק באתר מידע אמיתי ומדויק ולעדכן פרטים אלו באתר באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. יובהר כי  האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. אתה מתחייב ששימושך באתר נעשה ע"פ כל הכללים , החוקים והתקנות החלים עליך . האתר ישמור את המידע שתמסור בכדי ליצור עמך קשר ולשלוח עדכונים וניוזלטרים כאמור וע"פ מדיניות הפרטיות שבאתר. יובהר כי מסירת פרטיך נעשית מרצונך החופשי בלבד, ובכך מהווה את הסכמתך המפורשת לקבל דברי דואר וחומר פרסומי מן האתר. תוכל לחזור בך בכל עת ע"י משלוח הודעה לכתובת מייל [email protected]

חל איסור להתחזות לאחר ואתה מאשר כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוקי מדינת ישראל. ככל שתפעל בניגוד לחוק (להלן: "המפר") עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגדך המפר, לרבות פנייה לערכאות משפטיות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף.

 1. גלישה באתר

תוכל לגלוש באתר ולקרוא מידע רב ומגוון העוסק בין היתר בטיפול בהשמנה וירידה במשקל, דרכי ליווי וטיפול ועוד. ככל שתבקש ליצור עמנו קשר יהא עליך להשאיר פרטים במייל [email protected] .

מבלי לגרוע מיתר תנאי שימוש אלו, יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לבטל או לתקן את פעילותו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ואינו  מתחייב לרציפות או לפעילות השירותים שהוא מספק ללא כל הודעה מוקדמת בכל עת. מובהר כי האתר עשוי להגביל מעת לעת את הגישה לכל השירותים או לחלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 1. תכנים

האתר מציג תכנים בנושאי השמנה ותרופות לירידה במשקל, לרבות דרכי הטיפול הקיימים. יובהר כי לצורך צפייה בחלק מתכני האתר ישנן דרישות מערכת, ביניהן גישה לאינטרנט, תיבת דואר אלקטרוני, דפדפן עדכני, ותוכנה התומכת בקבצי PDF ומאפשרת להציגם כראוי. יצוין כי אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לכך.   

 1. העלאת תוכן על ידי המשתמש

ככל שתבחר לשלוח או להעלות תוכן לאתר, אתה מצהיר כי הנך אחראי משפטית לתוכן זה ומסכים כי כל תוכן אשר תשלח  לאתר,  לא ייחשב כסודי. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לערוך, ליצור יצירה נגזרת, לשנות, לדחות, לפרסם בין היתר בפרסומי האתר ו/או  בכל מקום בו יבחר האתר, להפיץ באמצעים דיגיטליים כאשר לא תהא זכאי לתמורה כלשהי בעבור תוכן זה.  לאחר שתשלח את החומר לאתר, לא תוכל לשנותו, אך תוכל לשלוח בקשה באמצעות צור קשר ולדווח. אתה מעניק לאתר רישיון וזכות ללא תמלוגים לעשות שימוש במידע, להעבירו לצדדים שלישיים, ומוותר עבור האתר באופן בלתי חוזר על זכויותיך לרבות זכותך המוסרית.

אתה מאשר כי באמצעות משלוח תוכן כלשהו אלינו, אתה בעל זכויות היוצרים, או רשאי לעשות כן ע"פ אישור הבעלים וע"פ החוק. יובהר כי ככל שתבחר להעלות חומר אודות קטינים, אתה מאשר כי אתה האפוטרופוס הטבעי או החוקי שלהם ורשאי לעשות כן, כאשר אין הדבר מנוגד לכל דין ובהתאם לנסיבות העניין.

 1. הגבלת אחריות

אתה מאשר כי ידוע לך שהאתר אינו מספק כל ייעוץ מכל סוג ומין שהם, לרבות בנושא השמנה, ירידה במשקל, דרכי טיפול ו/או בכל עניין אחר. אין לראות במידע שבו המלצה או אישור כלשהם. יובהר כי המידע שבאתר מסופק בהתבסס  על פרסומי יצרני התרופות או ספקים או ע"י גופים הקשורים לכך. האתר אינו יכול לוודא כי המידע שמועבר שלם, נכון או מעודכן, ומשכך אינו יכול להיות אחראי לכל טעות ו/או שגיאה לרבות, שגיאת הקלדה כלשהי. יובהר כי האתר אינו מעודד רכישה או שירות של מוצר כלשהו המופיע בו. יודגש כי כל הצהרה, חומר, סרטון , ייעוץ, דעה או מידע אחר שבו,  וכל המופיע באתר הינם לצורך הדוגמא בלבד ואין להסתמך עליהם ו/או לעשות כל שימוש שהוא בו. במידה ותבחר לפעול או להסתמך או ליישם שיטות, טכניקות או רעיונות ע"פ המידע שבאתר, אתה לוקח על עצמך את מלוא האחריות על פעולותיך. האתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות לטעויות ו/או מחדלים כלשהם אשר עשויים להופיע וככל שייגרמו או עשויים לגרום לך לנזקים ישירים או עקיפים, מקריים או מיוחדים. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד, מוגבל ושאינו ניתן להעברה. האתר עושה מאמץ סביר על מנת לעדכן את המידע שבו, אך עם זאת, אין בכך כל אחריות לאתר, בין במפורש ובין במשתמע , שמידע זה נכון, מדויק, מלא או מעודכן.

 1. הפרעות, ניתוקים, שלמות המידע וקישורים חיצוניים.

האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו יהיו תמיד מדויקים ו/או שלמים ו/או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/ או על התוכן שמופיעים בו.  אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות, שיבושים, שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים.  מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאים אלו,  יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל צורה של תקיפה מסוג מניעת שירות, וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל מזיק טכנולוגי אחר שעלול להדביק ציוד מחשב כלשהו בין שלך ובין של אחרים, תוכנות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר ואשר נובעים עקב השימוש בשירותי האתר, או הורדה של תוכן כשלהו שפורסם באתר. ככל שמופיעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. יובהר כי אין הדבר מעיד על תמיכה, חסות או שליטה באתרים אלה, או על המידע, המוצרים או השירותים המוצעים בהם או באמצעותם.  בנוסף, האתר אינו שולט בכל מידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר שלהם או באמצעותו. כל חוות דעת, ייעוץ, הצהרות, שירותים, הצעות או מידע אחר או תוכן אחר המוצע או זמין על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי מידע, הם של המחברים או המפיצים ולא של האתר. ידוע לך כי אתרים אלו יכולים להיות בחלקם אתרים המכילים חומרים בלתי מדויקים ו/או תכנים מזיקים, ומשכך ביקורך באתרים אלו, ייעשה על אחריותך בלבד ולא תיהנה לך כל טענות ו/או דרישות מהאתר.  לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספק או להגנה על פרטיותך בעיקר באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי כל משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות שימוש לרעה במידע אישי.

 1. שימושים אסורים באתר

אתה מסכים ומצהיר בזאת כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן:   א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים  ב.  פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל.  ג. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם ד. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית ואשר נועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומרה לרבות מחיקה ו/או שינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ה. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי, פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ו. התחזות לאדם כלשהו. ז. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו ח . פרסום כל דבר שעשוי להיות "דואר זבל" (ספאם)  כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני, וכפי שנקבע על ידי האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי . ט. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך י. להשתמש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר המצוי באתר.  יא. לקשר כל תוכן של האתר, או לכלול באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כל חומר, תוכן או קניין רוחני של האתר (למעט במקרים בהם התקבלה הסכמה מהאתר). יב לעסוק בכל פעילות האסורה ו/או העשויה להטעות או להונות אדם בעת גלישתו באתר.

יודגש כי האתר לא יישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בנוגע למעשים כמצוין בסעיף זה ובהסכם לעיל ולהלן.   

 1. שינויים, שדרוגים ועדכונים

ידוע לך כי האתר אינו מעניק כל אחריות מסוג כלשהו בין מפורשת ובין משתמעת לשלמותו ו/או להמשך תפעולו השוטף . האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו/או לגרוע  ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו באתר לרבות מוצרים ו/או תכנים ויזואליים כפי שיימצאו לנכון ובכל מועד בו שימצא לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, ייתכן כי תתבקש לספק אימותים נוספים או מידע נוסף. ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואתה מסכים ומתחייב לתנאים אלו. לכן בקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין תנאי שימוש ובתנאיו.

 1. זכויות קניין רוחני

אתר זה וכל התוכן שבו מוגנים בזכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני שונים ומכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשמו ובין אם לאו. הסימנים המופיעים הם רכושו של האתר או של בעליהם בהתאמה.  על כן, כל תוכן, טקסט, מידע , עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, למכור, להעלות, לשדר, לחקות, לנצל, להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים של האתר ותכניו בכל דרך שהיא . אינך רשאי לאחסן חומרים מהאתר ו/או להפיצו בכל דרך שהיא. ככל שתבקש לבצע את אחת מהפעולות הנ"ל,  עליך לפנות אל האתר ולקבל את הסכמתו מראש ובכתב . האתר שומר לעצמו את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני.

 1. יצירת קשר במקרה של הפרה

באם אתה סבור כי השימוש באתר מפר את זכויותיך, הנך מתבקש להעביר לאתר את הודעתך באמצעות האפשרות של "צור קשר" שבאתר או למייל  [email protected].

 1. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם הפרת את תנאי השימוש בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק, וביניהן: השבתה של חשבונך, מניעת גישה, לרבות לכל קובץ או תוכן אשר מצויים באתר השעיה מידית, זמנית או אף קבועה של זכותך להשתמש באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

 1. הפרה, דיווח וחשיפת מידע:

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות  וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.

 1. שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים, לרבות עלויות, הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת עקב שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תנאי שימוש אלו ו/או של מדיניות הפרטיות לרבות הפרת זכויות של צד ג'.


 1. סמכות שיפוטית ודין החל

תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתנאי שימוש אלו יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך,  כי סעיף או תנאי כלשהו בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות, הינו בלתי חוקי, בלתי ניתן ליישום או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפם של יתר הסעיפים והתנאים שבתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אשר יישארו ויעמדו בתוקפם.


 1. כללי

תנאי שימוש אלו, מאפשרים לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה מהשימוש בו או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר. יודגש כי התנאים שבאתר זה, ניתנים לאכיפה אך ורק ע"י הצדדים שבו ולא ע"י צדדי ג'.

 1. יצירת קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל [email protected]

עדיין לא הצטרפת לקבוצת הפייסבוק הפעילה?
הכנסו לקישור והגישו בקשה להצטרף, בקבוצה תמצאו דיונים וחוויות אודות כלל התרופות לירידה במשקל